Terapeuta pedagogiczny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel mianowany. Od 10 lat prowadzi terapię pedagogiczną w szkole podstawowej.

Pomaga dzieciom w wieku:

 • 4 – 5 lat, u których z powodu nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego mogą wystąpić trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej;
 • 6 – 9 lat, które nie osiągnęły pełnej dojrzałości szkolnej lub są zagrożone dysleksją tzn. występujące w ich rozwoju psychoruchowym dysharmonie wpływają na proces nabywania umiejętności czytania, pisania i liczenia;
 • 10 – 14 lat, u których zdiagnozowano dysleksję, dysgrafię, dysortografię lub specyficzne trudności w uczeniu się.

W zależności od przyczyn i zakresu doświadczanych przez dziecko trudności podejmuje działania terapeutyczne, których celem jest:

 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.
 • Ćwiczenie umiejętności koncentrowania uwagi na wykonywanym zadaniu.
 • Stymulowanie pracy lewej półkuli oraz współpracy obu półkul mózgowych.
 • Rozwijanie operacyjności myślenia.
 • Doskonalenie podstawowych umiejętności matematycznych.
 • Wspomaganie procesu budowania systemu językowego.
 • Utrwalanie znajomości kształtu liter.
 • Nauka i doskonalenie umiejętności czytania w zakresie techniki, tempa i rozumienia czytanego tekstu.
 • Nauka i doskonalenie umiejętności pisania.
 • Nauka i utrwalenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz rozwijanie umiejętności zastosowania ich w czasie pisania.
 • Nauka pisania pismem uproszczonym.
 • Ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia i wykonywania złożonych poleceń.
 • Rozwijanie umiejętności autokorekty.

W pracy korzysta z uznanych metod takich jak metoda 18 struktur wyrazowych, metoda symultaniczno-sekwencyjna, metoda Integracji Sensorycznej, metoda „Move to learn”, metoda kombinatoryki wyrazowej. Wykorzystuje pomoce dydaktyczne, które angażują i stymulują różnorodne zmysły oraz wspomagają proces terapeutyczny w zakresie emocjonalno-motywacyjnym. Indywidualne programy terapeutyczne konstruuje tak, by działać w strefie najbliższego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania jego pozytywnej samooceny.

Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej z dziećmi, u których wraz ze specyficznymi trudnościami w nauce występują również:

 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • środowiskowe ograniczenie mowy.

Prywatnie mama dwójki dzieci.

"W procesie terapii najważniejsze jest dla mnie nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem opartej na jasno określonym celu, stałych zasadach oraz wzajemnym zaufaniu."

X