Certyfikaty superwizorskie

O przyznanie certyfikatu superwizora PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki:

 

 • Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI

 • 5 lat praktyki w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej

 • Przedstawienie opinii trzech superwizorów PTPDiES SI

 • Przedstawienie opinii superwizantów (trzech superwizantów superwizji indywidualnej, i dwóch superwizantów superwizji grupowej)

 • Procedura przyznawania certyfikatu składa się z dwóch etapów.

  • W pierwszym etapie kandydat składa wniosek, który zostanie poddany wstępnej formalnej ocenie przez Komisję certyfikacyjną.

  • W drugim etapie komisja może poprosić na rozmowę lub nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opinie superwizorów i superwizantów.

Superwizor w procesie certyfikacji

Osoby, które nie mają wystarczającej praktyki aby ubiegać się o certyfikat superwizora mogą otworzyć trwającą dwa lata ścieżkę superwizora w procesie certyfikacji.

Kandydat na superwizora musi spełnić następujące warunki:

 • posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTPDiES SI

 • prowadzenie w tym czasie trzech indywidualnych i jednej grupy superwizyjnej

 • posiadane przynajmniej dziesięcioletniej praktyki terapeutycznej

 • udział w szkoleniu dla superwizorów organizowanym przez PTIPDiES SI wraz z Ośrodkiem Intra.

 • Komisja certyfikacyjna decyduje o przyznaniu tytułu uprawniającego do samodzielnego prowadzenia superwizji. Superwizja prowadzona przez takiego superwizora będzie uznawana przez komisjęw przypadku kandydatów na psychoterapeutów.

 Warunkiem ubiegania się o certyfikaty jest członkostwo w PTIPDiES SI oraz opłacenie wszystkich należnych składek.

 • Opłata za procedurę certyfikacyjną jest ogłaszana uchwałą Zarządu na dany rok kalendarzowy.

  • W roku 2018 opłata wynosi:

   • Opłata kwalifikacyjna - 200 zł, wnoszona wraz z przesłaniem do komisji Wniosku. 

   • Opłata certyfikacyjna - 900 zł, wnoszona po uzyskaniu przez kandydata opinii komisji certyfikującej o kwalifikacji do dalszego etapu procedury certyfikacyjnej.

   • Opłaty należy wnieść na konto Stowarzyszenia: Deutsche Bank S.A. 30 1910 1048 2787 0074 1331 0001

 • Opłata za seminarium superwizorskie jest ustalana na zasadach rynkowych wspólnie przez Ośrodek Intra i PTPDiES SI.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO SUPERWIZORA I PSYCHOTERAPEUTĘ PTIPDIES SI

 • Dostarczenie dokumentów jest rozpoczęciem procedury ubiegania się o certyfikat a przez to jest związane z koniecznością wniesienia opłaty kwalifikacyjnej - 200 zł (szczegółowo opisane powyżej).

 • Jeśli kandydat na podstawie przesłanych dokumentów nie zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu procesu certyfikacji, zostanie o tym poinformowany przez komisję pisemnie.

  • Kandydat po uzupełnieniu wskazanych przez komisję braków może ponownie ubiegać się o certyfikat.

 • Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu procesu certyfikacji, kandydat wpłaca opłatę certyfikacyjną - 900 zł

 • Pierwszym etapem procedury przyznawania certyfikatów jest zapoznanie się dokumentami przesłanymi przez kandydata. Po uzyskaniu rekomendacji komisji kandydat jest zapraszany na rozmowę z komisją lub też komisja moze nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opiniach superwizorów i superwizantów.

 • W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji kandydata komisja może poprosić o dostarczenie nagrania audio przeprowadzonej przez niego sesji (psychoterapii/superwizji)

 • Komisja certyfikująca powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję.

 • Komisja Certyfikująca składająca się z 3 - 5 osób (wyłącznie certyfikowanych superwizorów PTIPDiES SI)

 • W latach 2015 - 2017 w skład Komisji Certyfikującej wchodzą:

  • Monika Sowicka - przewodnicząca

  • Maria Fijewska

  • Lidia Mieścicka

  • Krzysztof Jedliński

  • Piotr Fijewski

 • Komisja obraduje trzy razy do roku:

  Sesja jesienna (październik/ listopad) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 października

  Sesja zimowa (luty/marzec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 lutego

  Sesja letnia (czerwiec/lipiec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 10 czerwca

 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy certyfikującej kandydat otrzymuje certyfikat PTPDiES SI i jednocześnie może się ubiegać o wpisanie na listę psychoterapeutów/superwizorów PCE Europe (Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling) członka European Association for Psychotherapy (EAP) i European Association for Counselling (EAC) będących częscią World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC)

X