Certyfikaty superwizorskie

O przyznanie certyfikatu superwizora PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki:

 • Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI
 • 5 lat praktyki w prowadzeniu superwizji indywidualnej i grupowej
 • Przedstawienie opinii trzech superwizorów PTPDiES SI
 • Przedstawienie opinii superwizantów (trzech superwizantów superwizji indywidualnej, i dwóch superwizantów superwizji grupowej)
 • Procedura przyznawania certyfikatu składa się z dwóch etapów.
  • W pierwszym etapie kandydat składa wniosek, który zostanie poddany wstępnej formalnej ocenie przez Komisję certyfikacyjną.
  • W drugim etapie komisja może poprosić na rozmowę lub nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opinie superwizorów i superwizantów.

Superwizor w procesie certyfikacji

Osoby, które nie mają wystarczającej praktyki aby ubiegać się o certyfikat superwizora mogą otworzyć trwającą dwa lata ścieżkę superwizora w procesie certyfikacji.

Kandydat na superwizora musi spełnić następujące warunki:

 • posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTPDiES SI
 • prowadzenie w tym czasie trzech indywidualnych i jednej grupy superwizyjnej
 • posiadane przynajmniej dziesięcioletniej praktyki terapeutycznej, liczonej od uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii
 • udział w szkoleniu dla superwizorów organizowanym przez PTIPDiES SI wraz z Ośrodkiem Intra.
 • Komisja certyfikacyjna decyduje o przyznaniu tytułu uprawniającego do samodzielnego prowadzenia superwizji. Superwizja prowadzona przez takiego superwizora będzie uznawana przez komisję w przypadku kandydatów na psychoterapeutów.

Warunkiem ubiegania się o certyfikaty jest członkostwo w PTIPDiES SI oraz opłacenie wszystkich należnych składek.

 • Opłata za procedurę certyfikacyjną jest ogłaszana uchwałą i wynosi:
  • Opłata kwalifikacyjna - 200 zł, wnoszona wraz z przesłaniem do komisji Wniosku.
  • Opłata certyfikacyjna - 900 zł, wnoszona po uzyskaniu przez kandydata opinii komisji certyfikującej o kwalifikacji do dalszego etapu procedury certyfikacyjnej.
  • Opłaty należy wnieść na konto Stowarzyszenia: Santander Bank 30 1910 1048 2787 0074 1331 0001
 • Opłata za seminarium superwizorskie jest ustalana na zasadach rynkowych wspólnie przez Ośrodek Intra i PTPDiES SI.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO SUPERWIZORA PTIPDIES SI

 • Dostarczenie dokumentów jest rozpoczęciem procedury ubiegania się o certyfikat a przez to jest związane z koniecznością wniesienia opłaty kwalifikacyjnej - 200 zł (szczegółowo opisane powyżej).
 • Jeśli kandydat na podstawie przesłanych dokumentów nie zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu procesu certyfikacji, zostanie o tym poinformowany przez komisję pisemnie.
   • Kandydat po uzupełnieniu wskazanych przez komisję braków może ponownie ubiegać się o certyfikat.
 • Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu procesu certyfikacji, kandydat wpłaca opłatę certyfikacyjną - 900 zł
 • Komisja certyfikacyjna zapoznaje się dokumentami przesłanymi przez kandydata. Komisja może nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opiniach superwizorów i superwizantów.
 • W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji kandydata Komisja może poprosić o dostarczenie nagrania audio przeprowadzonej przez niego superwizji indywidualnej i poprosić o rozmowę z kandydatem.
 • Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji certyfikacyjnej kandydat otrzymuje certyfikat superwizora.
X