Certyfikaty psychoterapeutyczne

Regulamin certyfikowania Psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI)

Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra uzyskało możliwość przyznawania certyfikatów superwizorskich i psychoterapeutycznych w związku z uznaniem Stowarzyszenia przez europejskie Stowarzyszenie PCE jako organizację uprawnioną do całościowego szkolenia psychoterapeutów w podejściu doświadczeniowym.

Certyfikaty psychoterapeutyczne przyznajemy w dwóch trybach:

1. Psychoterapeuta - absolwent Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra

O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki.

 • Ukończona (ukończenie potwierdzone uzyskaniem dyplomu) Szkoła Psychoterapii Ośrodka Intra

 • Prowadzenie aktualnie 5 pacjentów w psychoterapii indywidulanej

 • 5 lat praktyki psychoterapeutycznej

 • Odbycie superwizji u dwóch superwizorów.

  • superwizja indywidualna prowadzona przez superwizora (również superwizora w procesie certyfikacji) PTIPDiES SI w liczbie co najmniej 30 godzin.

  • 15 godzin superwizji indywidualnej lub 50 godzin superwizji grupowej może odbywać się u superwizora spoza PTIPDiES SI pracującego w nurcie humanistycznym, zaakceptowanego przez komisję certyfikacyjną PTIPDiES SI.

 • Pisemne opinie tych superwizorów

  Opinia superwizora do certyfikatu psychoterapeuty

 • Komisja certyfikacyjna może poprosić kandydata o nagranie 50 minutowej sesji terapeutycznej prowadzonej w nurcie doświadczenowym i rozmowę na ten temat.

 • Procedura przyznawania certyfikatu składa się z dwóch etapów.

  • W pierwszym etapie kandydat składa wniosek, który zostanie poddany wstępnej formalnej ocenie przez Komisję certyfikacyjną.

  • W drugim etapie komisja może poprosić kandydata o przedstawienie nagrania 50 minutowej sesji terapeutycznej i rozmowę na jej temat lub nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opinie superwizorów.

2. Psychoterapeuta – kandydat, który ukończył inną Szkołę Psychoterapii niż Szkoła Ośrodka Intra lub też nie ukończył żadnej szkoły, ale ma wystarczające duże doświadczenie zawodowe

O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe warunki.

 • Prowadzenie aktualnie 5 pacjentów w psychoterapii indywidulanej

 • 5 lat praktyki psychoterapeutycznej

 • Odbycie superwizji u dwóch superwizorów.

  • superwizja indywidualna prowadzona przez superwizora (również superwizora w procesie certyfikacji) PTIPDiES SI w liczbie co najmniej 30 godzin.

  • 15 godzin superwizji indywidualnej lub 50 godzin superwizji grupowej może odbywać się u superwizora spoza PTIPDiES SI pracującego w nurcie humanistycznym, zaakceptowanego przez komisję certyfikacyjną PTIPDiES SI.

 • Pisemne opinie tych superwizorów

 • Procedura przyznawania certyfikatu składa się z dwóch etapów.

  • W pierwszym etapie kandydat składa wniosek, który zostanie poddany wstępnej formalnej ocenie przez Komisję certyfikacyjną.

  • W drugim etapie kandydat przedstawia opis przypadku oraz nagranie 50 minutowej sesji terapeutycznej w nurcie doświadczeniowym oraz odbywa rozmowę kwalifikacyjną z Komisją.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA KANDYDATÓW NA CETRYFIKOWANEGO  PSYCHOTERAPEUTĘ PTIPDIES SI

 • Dostarczenie dokumentów jest rozpoczęciem procedury ubiegania się o certyfikat a przez to jest związane z koniecznością wniesienia opłaty kwalifikacyjnej - 200 zł (szczegółowo opisane powyżej).

 • Jeśli kandydat na podstawie przesłanych dokumentów nie zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu procesu certyfikacji, zostanie o tym poinformowany przez komisję pisemnie.

  • Kandydat po uzupełnieniu wskazanych przez komisję braków może ponownie ubiegać się o certyfikat.

 • Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu procesu certyfikacji, kandydat wpłaca opłatę certyfikacyjną - 900 zł

 • Pierwszym etapem procedury przyznawania certyfikatów jest zapoznanie się dokumentami przesłanymi przez kandydata. Po uzyskaniu rekomendacji komisji kandydat jest zapraszany na rozmowę z komisją lub też komisja moze nadać certyfikat w oparciu informacje zawarte we wniosku i opiniach superwizorów i superwizantów.

 • W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji kandydata komisja może poprosić o dostarczenie nagrania audio przeprowadzonej przez niego sesji (psychoterapii/superwizji)

 • Komisja certyfikująca powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia na dwuletnią kadencję.

 • Komisja Certyfikująca składająca się z 3 - 5 osób (wyłącznie certyfikowanych superwizorów PTIPDiES SI)

 • W latach 2015 - 2017 w skład Komisji Certyfikującej wchodzą:

  • Monika Sowicka - przewodnicząca

  • Maria Fijewska

  • Lidia Mieścicka

  • Krzysztof Jedliński

  • Piotr Fijewski

 • Komisja obraduje trzy razy do roku:

  Sesja jesienna (październik/ listopad) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 października

  Sesja zimowa (luty/marzec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 lutego

  Sesja letnia (czerwiec/lipiec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 10 czerwca

 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy certyfikującej kandydat otrzymuje certyfikat PTPDiES SI i jednocześnie może się ubiegać o wpisanie na listę psychoterapeutów/superwizorów PCE Europe (Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling) członka European Association for Psychotherapy (EAP) i European Association for Counselling (EAC) będących częscią World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC)

X