Szkoła Psychoterapii Humanistycznej

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i członkami ich rodzin do udziału w Szkole Psychoterapii Humanistycznej (SPH).

Celem SPH jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka  psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Rozpoczęliśmy rekrutację do 8 edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesyłanie ankiet zgłoszeniowych do 11 maja. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoły Psychoterapii Humanistycznej

Alicja Heller
tel.: 601 195 935
e-mail: a.heller@osrodekintra.pl

Do uczestnictwa w SPH zapraszamy osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe magisterskie (preferowane studia psychologiczne lub pokrewne)
 • ukończyły szkołę psychoterapii uzależnień (akredytowaną przez PARPA lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • aktualnie (minimum od 6 miesięcy) pracują klinicznie z pacjentami
 • posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nie jest to warunek konieczny jednak osoby posiadające certyfikat będą miały pierwszeństwo przy naborze do  Studium)

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe warunki prosimy o przesłanie wypełnionej  ankiety zgłoszeniowej.

Po wstępnym zakwalifikowaniu, na podstawie ankiety zgłoszeniowej, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Szkoła Psychoterapii Humanistycznej trwa 3 lata i obejmuje 640 godzin zegarowych.

I rok szkolenia to 260 godzin nauki, w tym 40 godzinny trening, wykłady, seminaria, zajęcia warsztatowe i superwizje.

Po ukończeniu I roku, uczestnicy SPH kontynuują naukę według programu identycznego z programem III i IV roku Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA.

Idea Szkoły odpowiada na potrzeby psychoterapeutów w zakresie lepszego rozumienia pacjentów i możliwości prowadzenia psychoterapii pogłębionej oraz w zakresie poszerzenia pola działalności terapeutycznej.

Program Szkolenia Podstawowego SPH zakłada wyposażenie słuchaczy w metody i techniki, pozwalające na pomoc pacjentom w związku z ich problemami osobistymi i zaburzeniami psychicznymi, które ujawniają się w trakcie pracy nad uzależnieniem. Podstawą merytoryczną Szkoły jest integracyjny model psychoterapii w podejściu humanistycznym, umożliwiający rozwój własnego stylu terapeutycznego, doskonalący umiejętność budowania pomocnej relacji terapeutycznej oraz efektywnej facylitacji procesu zmiany poprzez kontakt i doświadczanie.

 

Tematy i zagadnienia wiodące w Szkoleniu Podstawowym SPH:

 • Koncepcje człowieka w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej
 • Podejście fenomenologiczno – egzystencjalne w psychoterapii osób uzależnionych
 • Metodologiczne podstawy rozumienia pacjenta i problemu "terapii pogłębionej"
 • Podejście zorientowane na osobę C.Rogersa. Diagnoza rogersowska, założenia i metody psychoterapii
 • Zastosowania dialogu motywującego S.Rolnicka i W. Millera
 • Psychoterapia egzystencjalna R.Maya, logoterapia V.Frankla
 • Koncepcja rozwoju zaburzeń F.Perlsa i psychoterapia gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L.Greenberga
 • Obszary i zjawiska w procesie zmiany, analiza przypadków w psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin: problem tożsamości, wartości, relacji, krzywdy, motywacji i zmiany, świadomości, kryzysów, uwarunkowań rodzinnych, winy i odpowiedzialności.

Tematyka zajęć w ramach Szkolenia Rozszerzonego SPH zgodna z 3 i 4 rokiem Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA

Spodziewanym efektem będzie zwiększenie poczucia kompetencji  w pracy indywidualnej i grupowej oraz pracy z parami, posługiwanie się metodami i technikami psychoterapii humanistycznej w rozwiązywaniu problemów pacjentów.

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Humanistycznej z potwierdzeniem odbytych godzin szkoleniowych i superwizji.

Ukończenie  Szkoły Psychoterapii Humanistycznej pozwoli nabyć umiejętności w zakresie psychoterapii szerokiego spektrum zaburzeń i  stanowi bazę merytoryczną do starań o certyfikat psychoterapeuty.

Do prowadzenia zajęć w SPH zaprosiliśmy wybitnych specjalistów: psychoterapeutów, superwizorów, psychoterapeutów uzależnień. Są to członkowie zespołu INTRY m.in.: Maria Fijewska, Piotr Fijewski, Krzysztof Jedliński, Wojciech Jabłoński, Ireneusz Kaczmarczyk, Elżbieta Królak, Krzysztof Parusiński, Leszek Sagadyn, Monika Sowicka, Hanna Szczepańska, Marcin Szczygieł.

Liczba godzin:

I rok - 260 godzin rozłożonych na 11 trzydniowych sesji (po 20 godz. każda)  oraz 5 - dniowy trening (40 godzin)

piątek godz. 16.00 – 21.00,
sobota godz. 9.00 – 20.00 (z godzinną przerwą obiadową),
niedziela godz. 9.00 – 14.00.

II rok - 220 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)

III rok - 160 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)


Liczba uczestników:

1 grupa  - maksymalnie 13 osób


Sesje szkoleniowe:

 • Szkoła rozpoczyna się  pięciodniowym treningiem interpersonalnym. Uczestnictwo w treningu jest obowiązkowe.
 • Sesje 3 dniowe odbywać się będą z reguły raz w miesiącu


Koszt
Szkoły:

 • I rok nauki (260 godz. zajęć) - 10920 zł
 • II rok nauki (220 godz. zajęć) – 10340 PLN
 • III rok nauki (160 godz. zajęć) 7520 PLN
 • 85 zł – koszt rozmowy kwalifikacyjnej

Osoby spełniające podane kryteria zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, po których zostanie utworzona ostateczna lista uczestników SPH.

 

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod nr 2.14/00215/2014) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

W 2016 roku Szkoła Psychoterapii Humanistycznej uzyskała akredytację Kuratorium Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

X