KURS POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Roczny Kurs Pomocy Psychologicznej przeznaczony jest dla osób, które pragną poznać i opanować, a także doskonalić w praktyce zasady udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej.

Zapraszamy osoby całkowicie początkujące w obszarze pomagania, a także te, które pracując aktualnie z ludźmi pragną doskonalić swoje umiejętności kontaktu, wspierania i realnego profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej innym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej. Ofertę naszą zwłaszcza kierujemy i szczególnie zapraszamy:

 • osoby zatrudnione w publicznych placówkach leczniczych i edukacyjnych, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym,
 • osoby (także stażystów i wolontariuszy), których działalność zawodowa bądź społeczna, choć nie wymaga bezpośrednio kompetencji w zakresie pomocy psychologicznej, związana jest z potrzebą rozwijania umiejętności pomagania i profesjonalnego / paraprofesjonalnego wspierania; zarówno w kontakcie indywidualnym, w pracy środowiskowej, jak również w pracy z grupami,
 • osoby, które mają pewien zasób doświadczeń praktycznego działania w obszarze pomocy psychologicznej na rzecz różnych grup społecznych i środowisk – osoby prowadzące grupy wsparcia dla różnych odbiorców, osoby wspierające rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych, rodziny pacjentów placówek medycznych i ośrodków pomocy społecznej, osoby pracujące w różnym charakterze ze starszymi podopiecznymi, itp.

 

Rozpoczęliśmy rekrutację do 3 edycji KPP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

 

Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA jest oparty na 3 filarach:

 • pracy nad rozwojem osobistym uczestników,
 • edukacji w formie warsztatowej w zakresie pomocy psychologicznej,
 • pracy superwizyjnej, czyli takiej, która pozwala się przyjrzeć własnej praktyce uczestników w zakresie pomocy psychologicznej, by lepiej rozumieć klienta i siebie oraz doskonalić swój warsztat zawodowy i czynić bardziej konstruktywnym proces wspomagania i  pomoc.

Merytoryczne podstawy programowe kursu zostały oparte na filozofii i narzędziach podejścia humanistycznego w pomaganiu.

Praca nad rozwojem własnym to podstawowe zadanie osoby pracującej z ludźmi w obszarze pomagania. W naszym kursie stawiamy sobie za cel poszerzanie świadomości siebie uczestników, poznawanie własnych mocnych i słabych stron oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Praca superwizyjna prowadzona będzie w formie pracy indywidualnej na tle grupy, bazującej również na informacji zwrotnej i wymianie doświadczeń. Może ona dotyczyć każdego bieżącego działania uczestników w ich działalności zawodowej lub społecznej związanego z pomaganiem lub wspieraniem. Uwaga: w sytuacji, gdy któryś z uczestników Kursu nie będzie miał możliwości praktykowania pomocy psychologicznej, pracownicy Ośrodka Intra mogą pomóc w znalezieniu miejsca do pracy indywidualnej.

Doświadczaniu siebie i pracy superwizyjnej towarzyszyć będą regularnie organizowane warsztaty kształcące Uczestników Kursu w zakresie umiejętności interpersonalnych.

W trakcie trwania Kursu będziemy koncentrować się na następujących obszarach rozwijających i kształcących uczestników:

 • empatia i kontakt psychologiczny
 • komunikacja i asertywność służące pomaganiu
 • prowadzenie dialogu nastawionego na pomoc w rozwiązaniu problemu, prowadzenie rozmowy psychologicznej jako wsparcia
 • używanie umiejętności psychologicznych w pracy z podopiecznym/klientem
  bez konieczności bycia dyplomowanym psychologiem
 • udzielanie wsparcia osobom cierpiącym (z powodów nie psychologicznych)
 • prowadzenie rozmowy coachingowej
 • prowadzenie grupy (podstawy warsztatu facylitatora, moderatora, trenera)
 • tworzenie i prowadzenie grup wsparcia (różne populacje).
 • etyka pomagania i wspierania psychologicznego
 • samorozwój, doskonalenie siebie i swoich zasobów, metody pracy nad sobą i dbałość o siebie jako osoby pomagającej, by będąc efektywnym w pracy z drugim człowiekiem nie wypalać się.
Zjazd 1
 • Trening interpersonalny
Zjazd 2
 • omawianie procesu grupowego na treningu interpersonalnym
 • warsztat doskonalący kompetencje w zakresie komunikowania się
Zjazd 3
 • Pierwsze refleksje na temat pracy z klientem. Wymiana doświadczeń z pracy
 • O roli emocji w relacji pomagania.
Zjazd 4
 • Praca nad sobą osoby pomagającej
 • Podstawy podejścia skoncentrowanego na osobie. Triada Rogersa w praktyce.
Zjazd 5
 • Czym jest pomoc psychologiczna. O kontrakcie z osoba wspomaganą
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 6
 • Pomoc psychologiczna w praktyce - jak rozmawiać, by pomagać.
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 7
 • Praca z klientem – warsztaty. Doskonalenie kontaktu i relacji z klientem.
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 8
 • Praca z klientem – warsztaty. Doskonalenie kontaktu i relacji z klientem.
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 9
 • Warsztat asertywności.
Zjazd 10
 • Praca trenera umiejętności psychologicznych. Kompetencje trenera.
Zjazd 11
 • Coaching – warsztaty.
Zjazd 12
 • Grupa wsparcia dla różnych grup uczestników.
 • Superwizja – Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 13
 • Etyka w procesie pomagania.
 • Grupa wsparcia – ćwiczenia w prowadzeniu grup wsparcia. Sekwencyjne prowadzenie.
Zjazd 14
 • Superwizja – Nasze doświadczenia w pomaganiu.
 • O zapobieganiu wypaleniu. Troska o siebie pomagającego
 • Podsumowanie kursu – pytania i refleksje uczestników.
 • Podsumowujące rozmowy z uczestnikami.

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest:

 • wykształcenie co najmniej średnie (matura)
 • chęć kształcenia się i osobistego rozwoju, w tym w roli osoby pomagającej innym
 • doświadczenie, choćby niewielkie, pracy z ludźmi (praca etatowa, doraźna, współpraca, wolontariat) w obszarze szeroko rozumianego pomagania w edukacyjnych, medycznych i związanych z pomocą społeczną instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych

Uczestnictwo w Kursie rekomendujemy szczególnie:

 • osobom działającym w organizacjach pozarządowych, w tym wolontariuszom,
 • pracownikom pomocy społecznej,  osobom pracującym w instytucjach i organizacjach działających na obrzeżach służby zdrowia i edukacji, ,
 • animatorom grup wsparcia, zespołów terapeutycznych, ruchów kościelnych i in.
 • doradcom rodzinnym, doulom, terapeutom zajęciowym, itp.,
 • nauczycielom i pedagogom,  zwłaszcza tym pracującym z dziećmi i rodzicami w placówkach wczesnego wspomagania rozwoju
 • lekarzom i innym pracownikom szeroko rozumianej służby zdrowia, którzy chcą lepiej budować swój kontakt z pacjentami – logopedom, fizjoterapeutom, położnym itp.
 • psychologom, którzy pragną podnieść i doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie pracy z klientem, w tym w zakresie pomagania

Odbycie Kursu Pomocy Psychologicznej może stanowić istotny składowy element doświadczeń dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Psychoterapii, ale jednocześnie nie ma żadnej mocy preferencyjnej.

Czas trwania:

Podczas Kursu Pomocy Psychologicznej. Pomaganie pod superwizją realizujemy 240 godzin zajęć w formie wykładów, seminariów, zajęć praktycznych w formie warsztatowej oraz superwizji. Kurs obejmuje 14 zjazdów organizowanych od września 2017 do czerwca 2018 z częstotliwością co 2 – 4 tygodnie.

Rozpoczynamy  5 - dniowym  zjazdem (43 godziny, środa – niedziela), podczas którego – obok spotkania organizacyjnego (3 godziny) zrealizowany zostanie trening integracyjno  - interpersonalny (40 godzin). Następnie odbędzie się 13 weekendowych zjazdów (15/16 godzin zajęć każdy), rozłożonych na piątek i sobotę. Zajęcia w piątek odbywają się od 15.00 do 21.00, w sobotę od 9.00 – 14.00 i 15.00 – 19.00).

Liczba uczestników:

12 – 14 osób

Proces kwalifikacji na Kurs:

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest w pierwszej kolejności  wypełnienie przez Kandydata ankiety kwalifikacyjnej. Następnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy będą wyznaczane indywidualnie po przesłaniu ankiety zgłoszeniowej.

Zaświadczenie:

Uczestnicy Kursu Pomocy Psychologicznej INTRA otrzymują zaświadczenie ukończenia Kursu. Do zaświadczenia dołączamy informację o zrealizowanym programie merytorycznym wraz z liczbą godzin szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:

Za program merytorycznie odpowiada Rada Kursów Psychoterapeutycznych Ośrodka Intra pod kierownictwem Marii i Piotra Fijewskich oraz Jolanty Sokół - Jedlińskiej i Krzysztofa Jedlińskiego. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra – psychoterapeuci i superwizorzy. Kierownikiem Kursu jest Joanna Kosmala, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt i trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Kursu Pomocy Psychologicznej

Alicja Heller
tel.: 601 195 935
e-mail: a.heller@osrodekintra.pl

X