PROGRAM

TERMINY i PROGRAM EDYCJI 2019/2020

ZAWARTOŚĆ I KOLEJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZJAZDÓW (POZA TRENINGIEM INTERPERSONALNYM) MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE

Zjazd 1

16 - 20.09.2019 r.

 • Trening interpersonalny.  Obecność na treningu jest obowiązkowa.
Zjazd 2

11 - 12.10.2019 r

 • Omawianie procesu grupowego na treningu interpersonalnym
 • Konstruktywne komunikowanie się w procesie pomagania
Zjazd 3

25 - 26.10.2019 r.

 • Pierwsze refleksje na temat pracy z klientem. Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Edukacja w oparciu o doświadczenie własne
 • O roli emocji w relacji pomagania.
Zjazd 4

8 - 9.11.2019 r.

 • Praca nad sobą osoby pomagającej
 • Podstawy podejścia skoncentrowanego na osobie. Triada Rogersa w praktyce. Postawa oraz umiejętności osobiste i profesjonalne osoby pomagającej
Zjazd 5

29 - 30.11.2019 r.

 • Asertywność w procesie pomagania. Podstawowe zasady w zakresie budowania asertywnej postawy i asertywnej komunikacji
Zjazd 6

13 - 14.12.2019 r.

 • Kontakt z klientem na początku procesu pomagania. Podstawy pomagania. Pierwsze sesje z osobą wspomaganą
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 7

17 - 18.01.2020 r. 

 • Prowadzenie dialogu z klientem. Organizacja procesu pomagania.
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 8

7 - 8.02.2020 r.

 • Coaching – podstawowe cele i działania. Coaching jako metoda twórczego doradztwa
 • Diagnoza w procesie pomagania
 • Superwizja: Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 9

21 - 22.02.2020 r.

 • Rozmowa psychologiczna czyli docieranie do treści i znaczeń klienta
Zjazd 10

 13 - 14.03.2020 r.  

 • Podstawowe narzędzia trenera umiejętności psychologicznych. Warsztat psychoedukacyjny. Zadania trenera.
Zjazd 11

17 - 18.04.2020 r.

 • O grupie wsparcia dla różnych grup uczestników.Praca z grupą w ramach grupy wsparcia
Zjazd 12

 8 - 9.05.2020 r.

 • Grupa wsparcia w praktyce. Sekwencyjne prowadzenie.
 • Superwizja – Nasze doświadczenia w pomaganiu.
Zjazd 13

22 - 23.05.2020 r. 

 • Sesja pomocy psychologicznej. Podsumowanie umiejętności pracy indywidualnej
Zjazd 14

19 - 20.06.2020 r.

 • Etyka w pomocy psychologicznej
 • O zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Metody i sposoby dbania o siebie jako o osobę pomagającą
 • Podsumowanie – pytania i refleksje uczestników.
 • Podsumowujące rozmowy z uczestnikami.
X