Regulamin zapisów na treningi i warsztaty

1. Zapisanie się na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

2. Zapisu na w/w usługę może dokonać jedynie osoba pełnoletnia.

3. W przypadku usług skierowanych do dzieci i młodzieży zapisu w imieniu nieletniego Uczestnika dokonuje
rodzic lub opiekun prawny.

4. Zgłoszenie może zostać dokonane przez osobę trzecią w imieniu Uczestnika np. w sytuacji zgłoszenia
pracownika przez pracodawcę. W takiej sytuacji stroną odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego
regulaminu będzie zgłaszający (pracodawca).

5. Osoby będące Uczestnikami Kursów (szkół) prowadzonych przez Ośrodek Intra, w ramach których istnieje możliwość odrabiania zajęć w warsztatach otwartych, dokonują zgłoszenia przez stronę internetową i wpłacają zwrotną kaucję w wysokości 300 zł. Wpłaty kaucji można dokonać w sposób opisany w punkcie 7 regulaminu. W przypadku rezygnacji z treningu/warsztatu zgłoszonej później niż dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia treningu/warsztatu kaucja zostaje zatrzymana tytułem odszkodowania.

6. Zapisu na realizowane w Ośrodku Intra usługi można dokonać tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się ma stronie internetowej Ośrodka www.osrodekintra.pl

7. Opłatę za usługę można wnosić na dwa sposoby:

    • Przelewem na konto Ośrodka Intra: nr 47 1910 1048 2787 0557 7814 0001 Santander Bank Polska S.A.
    • Poprzez system płatności PayU.

8. Wpłaty należy dokonać w dniu zapisania się.

9. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Ośrodek Intra wystawia fakturę VAT na dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

10. Termin wpłaty decyduje o kolejności na liście Uczestników.

11. Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy Uczestników.

12. W przypadku wyczerpania miejsc Uczestnik zostanie zapisany na listę rezerwową o czym zostanie poinformowany telefonicznie.

13. Rezygnacja z udziału w usłudze musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres sekretariat@osrodekintra.pl

14. Rezygnacja z udziału w usłudze zgłoszona później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia  usługi skutkuje zatrzymaniem kwoty odpowiadającej 30% wartości brutto danej usługi tytułem odszkodowania.

15. Jeśli usługa nie będzie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie organizatora, Ośrodek Intra w ciągu 14
dni od planowanej daty realizacji usługi zwróci całą wpłaconą kwotę.

 

 

 

Data utworzenia: 11.07.2013r., aktualizacje: 13.08 2015r., 24.09.2015r., 06.10.2017r., 26.10.2017r., 15.02.2018r., 28.02.2018r., 27.04.2018r., 06.06.2018

X